KTX, 열차, 기차, 시내버스 시간표 및 노선

동대구역에서 포항역 가는 열차 시간표 (일요일)

동대구 ➡️ 포항 (일요일 시간표)

2022년 12월 25일 갱신

예매 안내

시간표 안내

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
KTX-산천(A-type) 253 00:08 00:43 0:35
무궁화호 1751 06:21 07:41 1:20
KTX-산천(B-type) 297 06:47 07:22 0:35
KTX-산천(A-type) 231 07:32 08:07 0:35
KTX 233 08:33 09:08 0:35
무궁화호 1753 09:19 10:46 1:27
KTX-산천(B-type) 235 10:04 10:39 0:35
KTX-산천(B-type) 9235 10:04 10:39 0:35
KTX-산천(A-type) 9291 11:13 11:48 0:35
KTX-산천(B-type) 291 11:13 11:48 0:35
KTX-산천(A-type) 239 12:37 13:12 0:35
KTX 243 14:22 14:57 0:35
KTX-산천(B-type) 241 14:57 15:33 0:36
무궁화호 1755 15:00 16:20 1:20
KTX 245 16:28 17:03 0:35
KTX-산천(A-type) 293 16:59 17:34 0:35
KTX-산천(A-type) 247 18:07 18:43 0:36
무궁화호 1757 19:02 20:22 1:20
KTX-산천(B-type) 249 19:28 20:03 0:35
KTX-산천(A-type) 251 22:32 23:07 0:35

게시됨

카테고리