KTX, SRT, 광역 전철 기차 시간표와 열차 예매 정보

순천역에서 광명역 가는 KTX 시간표

순천 ➡️ 광명 (KTX 시간표)

2024년 05월 11일 갱신

관련 역 안내

예매 안내

KTX 시간표

월요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
KTX-산천(A-type) 502 05:27 07:56 2:29
KTX 504 07:31 10:02 2:31
KTX-산천(B-type) 542 08:10 10:41 2:31
KTX-산천(A-type) 506 09:04 11:18 2:14
KTX-산천(B-type) 508 10:44 13:08 2:24
KTX 512 13:23 15:43 2:20
KTX-산천(B-type) 514 14:24 16:45 2:21
KTX 516 15:19 17:43 2:24
KTX-산천(A-type) 518 16:57 19:18 2:21
KTX 520 18:27 20:55 2:28
KTX-산천(B-type) 584 19:15 22:23 3:08
KTX-산천(A-type) 544 19:48 22:16 2:28

화요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
KTX-산천(A-type) 502 05:27 07:56 2:29
KTX 504 07:31 10:02 2:31
KTX-산천(B-type) 542 08:10 10:41 2:31
KTX-산천(A-type) 506 09:04 11:18 2:14
KTX-산천(B-type) 508 10:44 13:08 2:24
KTX 512 13:23 15:43 2:20
KTX-산천(B-type) 514 14:24 16:45 2:21
KTX 516 15:19 17:43 2:24
KTX-산천(A-type) 518 16:57 19:18 2:21
KTX 520 18:27 20:55 2:28
KTX-산천(B-type) 584 19:15 22:23 3:08
KTX-산천(A-type) 544 19:48 22:16 2:28

수요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
KTX-산천(A-type) 502 05:27 07:56 2:29
KTX 504 07:31 10:02 2:31
KTX-산천(B-type) 542 08:10 10:41 2:31
KTX-산천(A-type) 506 09:04 11:18 2:14
KTX-산천(B-type) 508 10:44 13:08 2:24
KTX 512 13:23 15:43 2:20
KTX-산천(B-type) 514 14:24 16:45 2:21
KTX 516 15:19 17:43 2:24
KTX-산천(A-type) 518 16:57 19:18 2:21
KTX 520 18:27 20:55 2:28
KTX-산천(B-type) 584 19:15 22:23 3:08
KTX-산천(A-type) 544 19:48 22:16 2:28

목요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
KTX-산천(A-type) 502 05:27 07:56 2:29
KTX 504 07:31 10:02 2:31
KTX-산천(B-type) 542 08:10 10:41 2:31
KTX-산천(A-type) 506 09:04 11:18 2:14
KTX-산천(B-type) 508 10:44 13:08 2:24
KTX 512 13:23 15:43 2:20
KTX-산천(B-type) 514 14:24 16:45 2:21
KTX 516 15:19 17:43 2:24
KTX-산천(A-type) 518 16:57 19:18 2:21
KTX 520 18:27 20:55 2:28
KTX-산천(B-type) 584 19:15 22:23 3:08
KTX-산천(A-type) 544 19:48 22:16 2:28

금요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
KTX-산천(A-type) 502 05:27 07:56 2:29
KTX 504 07:31 10:02 2:31
KTX-산천(B-type) 542 08:10 10:41 2:31
KTX-산천(A-type) 506 09:04 11:18 2:14
KTX-산천(B-type) 508 10:44 13:08 2:24
KTX 512 13:23 15:43 2:20
KTX-산천(B-type) 514 14:24 16:45 2:21
KTX 516 15:19 17:43 2:24
KTX-산천(A-type) 4054 16:49 19:57 3:08
KTX-산천(A-type) 518 16:57 19:18 2:21
KTX 520 18:27 20:55 2:28
KTX-산천(B-type) 584 19:15 22:23 3:08
KTX-산천(A-type) 544 19:48 22:16 2:28

토요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
KTX-산천(A-type) 502 05:27 07:56 2:29
KTX 504 07:31 10:02 2:31
KTX-산천(B-type) 542 08:10 10:41 2:31
KTX-산천(A-type) 506 09:04 11:18 2:14
KTX-산천(B-type) 508 10:44 13:08 2:24
KTX 512 13:23 15:43 2:20
KTX-산천(B-type) 514 14:24 16:45 2:21
KTX 516 15:19 17:43 2:24
KTX-산천(A-type) 4054 16:49 19:57 3:08
KTX-산천(A-type) 518 16:57 19:18 2:21
KTX 520 18:27 20:55 2:28
KTX-산천(B-type) 584 19:15 22:23 3:08
KTX-산천(A-type) 544 19:48 22:16 2:28

일요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
KTX-산천(A-type) 502 05:27 07:56 2:29
KTX 504 07:31 10:02 2:31
KTX-산천(B-type) 542 08:10 10:41 2:31
KTX-산천(A-type) 506 09:04 11:18 2:14
KTX-산천(B-type) 508 10:44 13:08 2:24
KTX 512 13:23 15:43 2:20
KTX-산천(B-type) 514 14:24 16:45 2:21
KTX 516 15:19 17:43 2:24
KTX-산천(A-type) 4054 16:49 19:57 3:08
KTX-산천(A-type) 518 16:57 19:18 2:21
KTX 520 18:27 20:55 2:28
KTX-산천(B-type) 584 19:15 22:23 3:08
KTX-산천(A-type) 544 19:48 22:16 2:28

본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 레츠코레일 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다

Copyright © 2023 MONOALDA

출처 공공데이터포털(data.go.kr)